ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ - ಪೂರ್ವ ದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ

ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ - ಉತ್ತರ ದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ

ಸುರಕ್ಷಿತ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ

ಆರಾಮದಾಯಕ

ಸ್ಪೀಡ್

ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‌ ಸೇಠ್‌ , ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ

ಸಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು @ ನಿಲ್ದಾಣ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ...

ಟಿಕೆಟ್ಸ್ & ದರಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ...