ಫೈನಾನ್ಸ್

ಫೈನಾನ್ಸ್ಮುಖಪುಟ

1
BMRCL Annual Report for the year 2013-2014
Click here to view


2
Audited Financial Results for the year ended 31.03.2017
Click Here to View


ಬಾoಡ್ಸ್

Namma Metro Bonds Series - I Bangalore Metro Rail Corporation Limited has fully serviced the semi-annual Interest payable on the "Namma Metro Bonds Series -I " to all Bond Holders on June 23,2016, as per beneficiary position provided by the Depositories on the record date i.e. June 8,2016

1

India Rating Presale Report

Click here to view

2

Final rating rationale from India Ratings and Research regarding bonds

Click here to view

3

Rating Review Report - BMRCL - NCD issue Rs 500 Crs-Aug14, 2014

Click here to view

4

Listing of Namma Metro Bonds Dated: 12/1/2015

Click here to view

5

Namma Metro Bonds Issue Details Posted on 23/5/2015

Click here to view

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಲ್ಲ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್‍ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ / Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

Namma Metro Bonds Series -I

Bonds

Bangalore Metro Rail Corporation Limited has fully serviced the semi-annual Interest payable on the "Namma Metro Bonds Series -I " to all Bond Holders on June 23,2017 as per beneficiary position provided by the Depositories as on the record date i.e. June 8,2017