ಫೈನಾನ್ಸ್

ಬಾoಡ್ಸ್

Bangalore Metro Rail Corporation Limited has fully serviced the semi-annual Interest payable on the "Namma Metro Bonds Series -I " to all Bond Holders as on June 23,2018 as per beneficiary position provided by the Depositories as on the record date i.e. June 8,2018.

1

India Rating Presale Report

Click here to view

2

Final rating rationale from India Ratings and Research regarding bonds

Click here to view

3

Rating Review Report - BMRCL - NCD issue Rs 500 Crs-Aug14, 2014

Click here to view

4

Listing of Namma Metro Bonds Dated: 12/1/2015

Click here to view

5

Namma Metro Bonds Issue Details Posted on 23/5/2015

Click here to view

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಲ್ಲ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ / Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

Namma Metro Bonds Series -I

Bonds

Bangalore Metro Rail Corporation Limited has fully serviced the semi-annual Interest payable on the "Namma Metro Bonds Series -I " to all Bond Holders as on June 23,2018 as per beneficiary position provided by the Depositories as on the record date i.e. June 8,2018.