ಫೈನಾನ್ಸ್

ಬಾoಡ್ಸ್

.

1

Rating Review Report - BMRCL - NCD issue Rs 500 Crs-Aug14, 2014

Click here to view

2

Listing of Namma Metro Bonds Dated: 12/1/2015

Click here to view

3

Namma Metro Bonds Issue Details Posted on 23/5/2015

Click here to view

4

Rating Review of Bangalore Metro Rail Corporation Ltd's NCD issues amounting to Rs.800.00 Crores [Rs.300.00 Crores + Rs. 500.00 Crores] with a tenor up to 10 years

Click here for details

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಲ್ಲ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ / Please install Acrobat reader to open the documents, as all the documents are published in pdf format.

Namma Metro Bonds Series -I

Bonds

Bangalore Metro Rail Corporation Limited has fully serviced the semi-annual Interest payable on the "Namma Metro Bonds Series -I " to all Bond Holders as on December 24,2018 as per beneficiary position provided by the Depositories as on the record date i.e. December 8,2018.