ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಹಿತಿ


View route in a larger map

ಮೆಟ್ರೋ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

Monday to Friday Timetable with reference from BYPH to MYRD
Line -1 BYPH-MYRD-18.06.2017.
HEADWAY  - Ref BYPH.HEADWAY  - Ref MYRD.
FROMTOHead wayFROMTOHead way
Pilot Train   05:00:00Pilot Train   05:00:00
05:3006:3015 mins05:3007:0015 mins
06:3007:0010 mins07:0007:4010 mins
07:0007:358 mins07:4008:157 mins
07:3508:305 mins08:1509:105 mins
08:3009:104 mins09:1009:504 mins
09:1010:005 mins09:5010:405 mins
10:0010:186 mins10:4011:158 mins
10:1810:408 mins11:1516:2510 mins
10:4016:0010 mins16:2517:208 mins
16:0016:408 mins17:2017:505mins
16:4017:105 mins17:5018:304 mins
17:1017:504 mins18:3020:405mins
17:5020:005 mins20:4021:406 mins
20:0021:006 mins21:4022:208 mins
21:0021:408 mins22:2022:3010 mins
21:0022:0010 mins22:3023:0015 mins
21:0023:0015 mins   
Note :
 1. Pilot train  will depart  from BYPH & MYRD at 5:00AM  with restricted speed with passenger  reach KGWA at 5:30 AM .
 2. Stations are opened for passenger 10 min before  the departure of the Trains.
 3. Normal revenue service start from BYPH & MYRD at 5:30 Hrs.
 4. The frequency of train service  with reference to the train starting stations i.e. BYPH & MYRD.
 5. Normal revenue service ends  from BYPH &MYRD at 23:00 Hrs.
 6. At KGWA interchange point  Last Normal revenue service ends   at 23:25hrs.Station entry will be closed at 23:10 Hrs.
 7. Station controller KGWA ( E-W) take clearance from N-S controller that LAST TRAIN arrived and all deboarded  pass are clearance of  the PF-3 & 4  before departing of trains  towards  BYPH & MYRD. 

 
Monday to Friday Timetable with reference from NGSA to PUTH
Line -2 NGSA to PUTH - 18.06.2017.
HEADWAY  - Ref NGSA/PYID.HEADWAY  - Ref PUTH.
FROMTOHead wayFROMTOHead way
Pilot Train   05:00:00Pilot Train   05:00:00
05:3005:5020 mins05:3005:5020 mins
05:5006:3515 mins05:5007:2815 mins
06:3506:5510 mins07:2807:4810 mins
06:5508:088 mins07:4809:018 mins
08:0808:357 mins09:0109:227 mins
08:3510:006 mins09:2210:466 mins
10:0010:157 mins10:4611:007 mins
10:1510:408 mins11:0011:338 mins
10:4016:0010 mins11:3316:5310 mins
16:0016:488 mins16:5318:038 mins
16:4817:107 mins18:0320:196 mins
17:1019:396 mins20:1920:508 mins
19:3920:058 mins20:5021:2010 mins
20:0521:3010 mins21:2022:0515 mins
21:3022:5020 mins22:0523:0020 mins
      
Note:
 1. Pilot train  will depart  from NGSA & PUTH at 5:00AM  with restricted speed with passenger  reach KGWA at 5:30 AM .
 2. Stations are opened for passenger 10 min before  the departure of the Trains.
 3. Normal revenue service start from NGSA & PUTH at 5:30 Hrs.
 4. The frequency of train service  with reference to the train starting stations i.e. NGSA & PUTH.
 5. Normal revenue service ends  from NGSA  at 22:50 Hrs and from PUTH at 23:00
 6. At KGWA interchange point  Last Normal revenue service ends   at 23:25hrs.Station entry will be closed at 23:10 Hrs.
 7. Station controller KGWA ( N-S) take clearance from E-W controller that LAST TRAIN arrived and all deboarded passenger are clearance of  the PF-3 & 4  before departing of trains  towards  BYPH &MYRD. 

  ದರ ನಿಯಮಗಳು

   • 3 ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
   • ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದ್ವಾರವು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
   • ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಟಿಕೇಟ್‍ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಟಿಕೇಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡ ಗರಿಷ್ಟ ಟೋಕನ್ ದರದ ಜೊತೆಗೆ 200.00 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
   • ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದ್ವಾರವು ಪ್ರವೇಶ/ನಿರ್ಗಮನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಟೋಕನ್‍ನಲ್ಲಿ/ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವೇಶವು ಅದೇ ದಿನದಂದು ಗೇಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗಮನ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವು 10.00 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
   • ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಕುರಿತು ನಿಯಮ: ಸಿಂಧುವಾದ ಟಿಕೇಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಅದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಸಂದಾಯಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಟ 100.00 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 50.00 ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  Schematic Route Map