ವ್ರತ್ತಿ ಜೀವನ

 Sl.No Description Details
1 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/ HR/0081/Project(System)/2022/C-31938 ದಿನಾಂಕ : 11-05-2022 , ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ - ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು "ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ" ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ -ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : BMRCL/ HR/0068/O&M (Fire) /2022/C-31654 , ದಿನಾಂಕ: 04/05/2022, for the post of "Fire Inspector"
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ-BMRCL/ HR/0066/PRJ (ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ)/2022/C-31607
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ-BMRCL/ HR/0023/PRJ(QUALITY))/2022/C-30882- ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಗುಣಮಟ್ಟ)
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ-BMRCL/0023/HR (CAM)/PRJ/2022/C-30833-Senior Transport Planner (Consultant) / Junior Transport Planner (Consultant)
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/ HR/0019/PRJ(CIVIL)/2022/C-30298 ದಿನಾಂಕ: 21 /01/2022, ಹುದ್ದೆ " Chief Engineers/Advisors(Retired)" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/HR/0001/Project(CAM) /2022/C-30084 ದಿನಾಂಕ: 21 /01/2022, ಹುದ್ದೆ "ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸ್ವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/0018/HR (CAM)/PRJ/2022/C-30297 ದಿನಾಂಕ: 21 /01/2022, ಹುದ್ದೆ "Sr.Transport Planner(Consultant)" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9 BMRCL inviting applications for IRSE officers on deputation from Indian Railway Services for the level of posts in its Project Wing. Kindly find attached the notification for the post of “Chief Engineer (Civil)” on “Deputation” from Indian Railways only. - Last date for receipt of applications is 5 PM on 20/01/2022
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/HR/0250/Project (Design)/2021/C-29843 Dated: 16-12-2021 ದಿನಾಂಕ : 16-12-2021 , ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ - ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು "ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ" ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/HR/0248/Project (Civil) /2021/C-29671 ದಿನಾಂಕ : 16-12-2021 , ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ - ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು "ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ" ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

12 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/O&M/2021/C28813 ದಿನಾಂಕ : 14/12/2021, ಹುದ್ದೆ "ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ / ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ (SC/TO)" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

13 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:BMRCL/0234/HR/2021 ದಿನಾಂಕ : 18/10/2021, ಹುದ್ದೆ "ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

14 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:BMRCL/0166/FIN/2021/C- 28061, ಹುದ್ದೆ "ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಫ್ & ಎ) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಫ್ & ಎ) " ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯೂಟೇಶನ್" ಮೇಲೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

15 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL/0174/ADM/2021/C-28302 ದಿನಾಂಕ: 24.08.2021, ಹುದ್ದೆ "ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸ್ವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

16 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.:BMRCL/0111/ADM/2021/C-27586 ದಿನಾಂಕ: 28.07.2021, ಹುದ್ದೆ "ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(F&A), ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(Stores) and ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(HR)
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

17 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BMRCL 0119 ADM 2021/27881 ದಿನಾಂಕ: 30.06.2021, ಹುದ್ದೆ "ಹಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜಕ (ಸಲಹೆಗಾರ) " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

18 BMRCL inviting applications for Deputationist of IRSE cadre Group-A Indian Railway officers. Kindly find attached the notification for the post of “Chief Engineer” on “Deputation” from Indian Railways only. - Last date for receipt of applications is 5 PM on 30.04.2021
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

19 BMRCL invites applications from IRSE/IRSME/IRSS officers from Railways on Deputation basis for the follwing posts: Chief Engineer (S&T), Chief Electrical Engineer (E&M), General Manager (Rolling Stock - Maintenance), Deputy General Manager (Rolling Stock - Maintenance), Dy. General Manager (S&T) and Dy. General Manager (Stores) - Last date for receipt of applications is 05.30 PM on 31.05.2021.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

20 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. BMRCL/SEMU/C-26725/2020-21 ದಿನಾಂಕ:08.02.2021, ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಹುದ್ದೆ: "ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Forestry), ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (Environment) and ವಿಭಾಗ ಅಭಿಯಂತರರು (Environment) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು " ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ"
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

21 EMPLOYMENT NOTIFICATION NO. BMRCL 82 ADM 2018 / O&M Maintainer -134 posts, Junior Engineer - 21 Posts, Section Engineer - 19 Posts
Click here to view "Notification"

ಕೆಇಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

"ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ರದ್ದತಿ" ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ