ಪರಿಸರ

 ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿವರಣೆ ವಿವರಗಳು
1 Social Impact Assessment and Resettlement Plan for Reach 6.
ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 Supplementary Resettlement Action Plan for Lakkasandra Squatters.
ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3 Addendum Environmental Impact Assessment for Reach 6.
ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ