ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು

 ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿವರಣೆ ವಿವರಗಳು
1 Phase 2 DPR Four Extensions.
Click here to view the Details

2 Phase 2 DPR R V ROAD TO BOMMASANDRA CORRIDOR .
Click here to view the Details

3 Phase 2 DPR Gottigere-IIMB-Nagavara Corridor.
Click here to view the Details

4 Phase-2A DPR Executive Summary.
Click here to view the Details

5 Phase-2B DPR Executive Summary.
Click here to view the Details