ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ - ಪೂರ್ವ ದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ

ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ - ಉತ್ತರ ದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ

ಸುರಕ್ಷಿತ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ

ಆರಾಮದಾಯಕ

ಸ್ಪೀಡ್

ವಿಡಿಯೋ

ಸಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ